Vitajte na stránke Obecného úradu Bánovce nad Ondavou                                                    

 

 Úvodná stránka

 Aktuality

 O obci

 Samospráva
Zastupiteľstvo
Uznesenia
Zápisnice
Komisie
VZN
Rozpočet obce
 Úradná tabuľa
 Tlačivá

 Prenesený výkon ŠS

 Cirkev
 Ondavčanka

 Materská škola

 Bánovské noviny
 Jednota dôchodcov

 Múzeum P. Horova

 TJ Bánovce

 Fotogaléria

 Kultúrne akcie

 Zber odpadov
 Otázky občanov
 Kontakt
 Poondavie
 Územný plán obce
Zverejňovanie dokumentov

Návštevnosť stránky

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia

 
01.01.2018

 VZN č.  1/2017

        

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb    

 


13.06.2016

Návrh VZN č.  2/2016

        o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bánovce nad Ondavou                                                                    ....... viac


13.06.2016

Návrh VZN č.  1/2016

         o poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi občanom obce Bánovce nad Ondavou

 

....... viac


10.12.2015

Dodatok k VZN 3/2011

         súlade s ods. 9, 10 § 140 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) činnosť v školskej jedálni sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu, štatutár zriaďovateľa určuje výšku poplatkov od 1.1.2016 nasled                                                 ....... viac


10.12.2015

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA č.  1/2015

         o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Obce Bánovce nad Ondavou

 

....... viac


19.06.2015

 

         Všeobecne záväzné nariadenie Obce Bánovce nad Ondavou č. 2/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Bánovce nad Ondavou.

 

....... viac


22.10.2014  

     N Á V R H  

 

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE  BÁNOVCE NAD ONDAVOU č. 5/ 2014  o podmienkach chovu a držania psov v obci Bánovce nad Ondavou    


5.5.2014  

     

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE  BÁNOVCE NAD ONDAVOU č. 4/ 2014  o vylepovaní vlolebných plagátov v obci  


22.3.2014  

     

Príloha č 5 k VZN  č 3/2009 

Dotácia na rok 2014 na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Bánovce nad Ondavou   


22.3.2014  

     

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE  BÁNOVCE NAD ONDAVOU č. 3/ 2014  plán zberu prepravy a zneškodňovania domového odpadu  


22.3.2014  

     

N Á V R H  

 

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE  BÁNOVCE NAD ONDAVOU č. 1/ 2014  o organizácii miestneho referenda     


19.3.2014  

     

N Á V R H  

 

Všeobecne záväzné nariadenie OBCE  BÁNOVCE NAD ONDAVOU č. 2/ 2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v obci Bánovce nad Ondavou       


VZN  č. 2/2012

zo dňa 29.12.2012, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Bánovce nad Ondavou.    

Príloha k VZN  č. 2/2012  


VZN  č. 1/2012 

k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.    


VZN č. 5/2011

O úhradách za poskytované služby a úkony vykonávané obcou BÁNOVCE NAD ONDAVOU  


VZN č. 4/2011

o nakladaní s komunálnymi odpadmi, drobnými stavebnými odpadmi a elektroodpadmi z domácnosti na území obce Bánovce nad Ondavou  


VZN č. 3/2011

  O URČENÍ VÝŠKY PRÍSPEVKOV  OD ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ/ŽIAKOV A DOSPELÝCH  NA ČIASTOČNÚ ÚHRADU NÁKLADOV  ZA  POBYT V MATERSKÝCH ŠKOLÁCH, V ŠKOLSKÝCH JEDÁLŇACH   


VZN č. 2/2011

  POVODŇOVÝ  PLÁN  ZÁCHRANNÝCH PRÁC O B C E BÁNOVCE  NAD ONDAVOU  


VZN č. 1/2011

  O  ČISTOTE  OBCE  A  VEREJNOM  PORIADKU  


VZN č. 2/2009 

K MIESTNYM  DANIAM  A MIESTNEMU  POPLATKU  ZA  KOMUNÁLNE  ODPADY A DROBNÉ  STAVEBNÉ ODPADY  

Foto

Kalendár

 

Odkazy

 

 

 

 

 

Počasie

Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

                                                                       © Copyright Igor23 Aktualizované 14. 01. 2018